Onderzoek kan 6 maanden duren en kost € 100.000

4 december – Het door de Gemeenteraad dringend gewenste onderzoek naar het financiële debacle rond de Duivenvoorde Corridor (DVC) moet duidelijk maken welke fouten zijn gemaakt en wie daar politiek en inhoudelijk verantwoordelijk voor gehouden moeten worden. De fractievoorzitters (het presidium) gaan daarover vanavond in conclaaf mede ter voorbereiding van het verantwoordingsdebat op 9 december.

Met de raadsenquête wordt ‘een sterk politiek signaal afgegeven’. Het verlies in het project DVC rechtvaardigt de enquête zonder meer en – zo wordt gesteld – ‘heeft dit zware instrument een sterk zelfreinigend vermogen’. Zo’n raadsenquête komt nauwelijks voor en geeft gelegenheid om alle informatie, ook bij oud-bestuurders en ambtenaren, te verzamelen en openbare hoorzittingen onder ede te houden, zegt de Griffier van de Gemeente aan het adres van het Presidium.

Het advies is om het onderzoek te beperken tot de grondexploitatie van DVC tussen 2006 t/m 2014. De vragen daarbij richten zich op:

– Het systeem van risicomanagement op de grondexploitatie

– De ontwikkeling van kosten en opbrengsten van de grondexploitatie

– Hoe er gereageerd is qua opbrengsten op de stagnatie van de markt in sinds 2009

– Hoe werden bevoegdheden gedelegeerd en/of gemandateerd

– In welke mate hadden Raad en College zicht op de risico’s van grondexploitatie

– Op welke wijze informeerde het College de Raad om controles uit te oefenen

– In hoeverre was die verantwoordelijkheid van invloed op de ontstane situatie.

De enquête begint met een feitenonderzoek door een te vormen commissie van vermoedelijk vijf raadsleden, drie van de coalitie en twee van de oppositie, bijgestaan door ambtenaren en ook externe krachten. Er moet rekening gehouden worden met een onderzoek dat wel eens zes maanden kan duren met een grote druk in tijd, inspanning en kosten die zomaar 100.000 euro kunnen gaan bedragen. Behandeling van de resultaten zou nog voor de zomer 2015 kunnen plaatsvinden. Die tijd zou bekort kunnen worden als de onderzoekscommissie op een zeker moment vindt dat er genoegen gegevens boven water zijn gekomen en deel twee van het onderzoek niet meer nodig geacht wordt. De eerder door het College aan de Raad opgelegde geheimhouding zal naar verwachting gedeeltelijk opgeheven worden.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.